รายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลเมื่อ 2021-04-29 10:22:39

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


# ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้องสอบ เลขที่นั่ง จากช่องทาง
101 เด็กชายธีรพงษ์ จันดี ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 36 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
102 เด็กหญิงพรปวีณ์ ศิริวัฒนาดล ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 40 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
103 เด็กชายชัชวาล เครือเขียว ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 37 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
104 นางสาวรัชฎาพร บัวทุม ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 27 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
105 เด็กหญิงภคภัทร ภาสุรเมธี ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 41 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
106 เด็กหญิงวราภรณ์ ญาณประภาส ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 38 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
107 นางสาวสาธิตา หมวกชา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 28 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
108 เด็กหญิงพิชญธิดา เพ็ญธิสาร ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 42 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
109 เด็กหญิงลักษิกา นิลขาว ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 43 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
110 นายอภิรักษ์ หาพา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 29 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
111 นางสาวกรรณิกา พาแก้ว ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 30 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
112 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม รอดไพสม ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 44 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
113 เด็กหญิงทิพย์พาพร พงษ์ถาวร ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 45 ออนไลน์
114 นายอติชาติ ผิวทอง ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 31 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
115 เด็กชายเจษฎา อยู่ดี ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 46 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
116 เด็กชายภักคณพัฒน์ เปล่งจันทรา ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 39 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
117 นางสาวญาดาวดี ศรีมาศ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 32 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
118 เด็กชายจิรายุ หมวกชา ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 40 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
119 เด็กหญิงวธูสิริ สุขมล ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 3 47 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
120 นางสาวอภิสรา เพชรรงค์เลี่ยม ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 33 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 056701755