รายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลเมื่อ 2021-04-29 10:22:39

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


# ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้องสอบ เลขที่นั่ง จากช่องทาง
81 เด็กหญิงพิยดา สงค์ประเสริฐ ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 34 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
82 เด็กหญิงนันทัชพร ศรีสะอาด ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 31 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
83 เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีบัวรินทร์ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 32 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
84 นางสาวรุจิษยา โพธิคำ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 18 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
85 นางสาวพิมพ์ชนก พรหมปัญญา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 19 ออนไลน์
86 เด็กชายยุทธภูมิ สุมินทนะ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 33 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
87 เด็กหญิงสุวรินทร์ สุยะอินทร์ ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 35 ออนไลน์
88 เด็กหญิงสุณิสา รัตนวราหะ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 34 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
89 เด็กชายจิรภัทร แสงสินธุ์ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 20 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
90 นางสาววิลิษา สาตรี ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 21 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
91 เด็กหญิงอภิชญา นรพิมพ์ ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 36 ออนไลน์
92 เด็กชายกชกร ธิอูป ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 22 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
93 เด็กชายนนทพัทธ์ กันสาลี ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 37 ออนไลน์
94 เด็กหญิงมนัสนันท์ ขันทอง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 38 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
95 นางสาวปุณยาพร สั่งสอน ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 23 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
96 นายธนกฤต เอี่ยมสะอาด ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 24 ออนไลน์
97 นางสาวกัญญาณัฐ กระทู้ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 25 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
98 เด็กหญิงนปภัช ลือล้ำ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 35 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
99 เด็กชายปกรณ์ิเกียรติ หนูกลิ่น ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 39 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
100 นางสาวปนัดดา หมื่นแดง ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 2 26 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 056701755