รายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลเมื่อ 2021-04-29 10:22:39

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


# ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้องสอบ เลขที่นั่ง จากช่องทาง
21 เด็กชายฐิติศักดิ์ เกตุสำเนา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 5 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
22 เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีสุวัน ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 8 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
23 นายนายวรากร คุณนะ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 6 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
24 เด็กหญิงพรรษวรรณ นามพิจิตร ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 9 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
25 นางสาวจิรภิญญา การบรรจง ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 7 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
26 เด็กชายโชติภัสสร์ ศรีทรงเมือง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 10 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
27 นายทัศนพจน์ รินวงษ์ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 8 ออนไลน์
28 นางสาวเธียรระดา รอดภัย ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 9 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
29 เด็กชายภควัฒน์ ศรีเลื่อม ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 11 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
30 เด็กชายปุญญพัฒน์ ขจรศักดา ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 10 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
31 นายอนาวินทร์ เพชรดี ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 10 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
32 เด็กชายุศุภชัย กันแต่ง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 12 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
33 นายณัฐ​สิทธิ์​ กึนสี ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 11 ออนไลน์
34 เด็กหญิงอภิสรา ฉลวย ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 13 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
35 นางสาวไปรยา แสนสุข ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 12 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
36 นางสาวปาริตา จันทร์เกียรติ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 13 ออนไลน์
37 เด็กหญิงสุภิญญา วัดบุญเลี้ยง ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 11 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
38 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนแก้ว ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 14 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
39 นางสาวอรนภา พานิชพิบูลย์ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 14 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
40 เด็กชายกมลพชร บุญพรม ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 12 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 056701755