ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เอกสารประกาศเรื่องการรับนักเรียน, การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ, แผนการเรียนล่าสุด และ คำชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงก์ดังต่อไปนี้


คําชี้แจงของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ และงานฝีมือ เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2563


แผนการเรียนล่าสุดของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

.

.

.

.

.