รายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลเมื่อ 2021-04-29 10:22:39

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


# ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้องสอบ เลขที่นั่ง จากช่องทาง
761 นางสาวธมกร คงพันธ์คุ้ม ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 249 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
762 นางสาวปาริตา มหาราช ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 250 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
763 นายวราวุฒิ ปัญญารักษ์ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 251 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
764 นางสาวออมสิน ขจรไพร ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 252 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
765 นางสาวจุฑามาศ ครองราช ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 253 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
766 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วเกิด ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 341 ออนไลน์
767 เด็กชายปุณณวิช มาลา ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 342 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
768 นางสาวพรวิไล ลีแก้ว ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 254 ออนไลน์
769 เด็กชายก้องภพ พัดวัง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 343 ออนไลน์
770 เด็กชายรักษ์ษา โชติวิวัฒนกุล ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 9 173 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
771 เด็กชายศรุต ล่องเพ็ง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 344 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
772 เด็กชายอิทธิกร ทองเสงี่ยม ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 345 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
773 เด็กชายพิชญ์ พรมทอง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 18 346 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
774 นายอิสระ มีสี ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 255 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
775 นายวุฒิชัย หมวกชา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 256 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
776 เด็กชายสุรนาท ยิ้มสุข ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 257 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
777 นายจารุวิทย์ ยิ้มสุข ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 258 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
778 นางสาวมนปริยาพร กลิ่นแดง ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 259 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
779 นางสาวบุษกร พรมตา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 13 260 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
780 นายณรงค์เดช คำมา ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 14 261 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 056701755