รายชื่อผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลเมื่อ 2021-04-29 10:22:39

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


# ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้องสอบ เลขที่นั่ง จากช่องทาง
41 เด็กชายเขมนันท์ เหลืองสารี ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 15 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
42 เด็กหญิงวศินี จันทน์แดง ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 13 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
43 เด็กหญิงจุฑากาญจน์ สุขานุวัตร ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 16 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
44 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วแสง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 17 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
45 เด็กชายธีรภัทร โสนา ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 14 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
46 เด็กหญิงวรรณิษา มังษะชาติ ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 18 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
47 เด็กหญิงปวริศา อารีสุก ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 15 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
48 เด็กหญิงธัญญารัตน์ อ้วนแดง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 19 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
49 เด็กชายนนทกร ฟักกิ่ม ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 16 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
50 เด็กชายอภิชาติ ตาน้อย ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 20 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
51 นางสาวฐิติยา รุ่งเจริญ ม.4 ม.4 ห้องสอบที่ 1 15 ออนไลน์
52 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีชาปรั่ง ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 21 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
53 เด็กชายธิติ เปรมปรีดิ์ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 17 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
54 เด็กชายนวพล จันทร์ก้อน ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 22 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
55 เด็กชายเขษมศักดิ์ สุขกล่ำ ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 23 ออนไลน์
56 เด็กชายสิรวิชญ์ ปูนกลาง ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 18 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
57 เด็กชายนฤภัททร์ น้อยใจ ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 24 ออนไลน์
58 เด็กหญิงฐิติยา เมตตะธำรงค์ ม.1 ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 1 19 จุดรับใบสมัคร/ไปรษณีย์
59 เด็กหญิงกันต์กมล แก้วเพิ่ม ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 25 ออนไลน์
60 เด็กหญิงปริญญาพร ปานทองทา ม.1 ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ห้องสอบที่ 2 26 ออนไลน์

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 056701755