ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมเรื่องการหยุดเรียน

ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเวลา 2 วัน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนหล่มสัก วิทยาคมอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน หล่มสักวิทยาคม จึงประกาศหยุดเรียน ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเวลา 2 วัน และจะเปิดทำ การเรียนการสอนตามปกติ ในที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนลงชื่อปฎิบัติ หน้าที่ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

เอกสารประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การหยุดเรียน

.

.

.

.