ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง แจ้งการปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง แจ้งการปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564