ประชาสัมพันธ์การติดตามนักเรียนที่ค้างส่งงาน ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564