ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน(งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์) ช่วงระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019