ประกาศเรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)