ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่องการขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัด