ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคา