การจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19