ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์