ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)