ประกาศเรื่องการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

แนวปฏิบัติในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท-MEP และประเภทห้องเรียน IEP

(กรณีปรับเปลี่ยนตามภาวะวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

วันที่ 19 เมษายน 2564 รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท-MEP และ IEP

เวลา 08.00 น. – 08.50 น.

1. ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ บริเวณหน้าประตูโรงเรียนด้านทิศเหนือ

2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา

3. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมามอบตัว

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

4. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมารายงานตัว ณ โดมเขียว หน้าอาคาร 4

5. นักเรียนรับเอกสารการมอบตัวที่จุดรายงานตัว หรือจากเว็บไซต์
>> ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน << เพื่อกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย

          ** ไม่ต้องเตรียมเอกสารใด ๆ มารายงานตัว

วันที่ 21 เมษายน 2564 มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท-MEP และ IEP

เวลา 08.00 น. – 08.50 น.

1. ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ บริเวณหน้าประตูโรงเรียนด้านทิศเหนือ

2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา

3. ให้ผู้ปกครองนำรถยนต์มาจอดที่สนามบริเวณโรงเรียน และรถจักรยานยนต์จอดที่โรงจอดรถ เข้าและออกโรงเรียนประตูที่ 1 ทางด้านทิศเหนือ

4. กรณีมีผู้ปกครองและนักเรียนที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่าที่กรมควบคุมโรคกำหนดเข้าข่าย “กลุ่มเสียง” ต้องส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขดูแล

5. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมามอบตัว

6. จำกัดบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม 1 ท่านต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น

เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

1. ให้ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบตัว โดยปฏิบัติ ดังนี้

– มอบตัวห้องเรียนพิเศษ สสวท ม.1 ณ โดมเขียว หน้าอาคาร 4

                   – มอบตัวห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 ณ โดมเขียว หน้าอาคาร 4

** หากไม่มอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เวลา 10.45 น. – 12.00 น.

2. ให้ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบตัว โดยปฏิบัติ ดังนี้

– มอบตัวห้องเรียนพิเศษ สสวท ม.4 ณ โดมเขียว หน้าอาคาร 4

                   – มอบตัวห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 ณ โดมเขียว หน้าอาคาร 4

** หากไม่มอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

3. เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียน ดังนี้

3.1 ใบมอบตัว >> ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน <<

3.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3.3 ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (ลงลายมือชื่อผู้รับรองสำเนา) โรงเรียนจะไม่รับ

                          มอบตัวนักเรียนที่ไม่มี ปพ.1 มาแสดง

3.4 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ลงลายมีอชื่อผู้รับรอง

                          สำเนา) จำนวน 1 ชุด

3.5 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา (ลงลายมือชื่อผู้รับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด

3.6 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ลงลายมือชื่อผู้รับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด

3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา (ลงลายมีอชื่อผู้รับรองสำเนา)  

                          อย่างละ 1 ชุด

3.8 ชื่อ-นามสกุลนักเรียน บิดา มารดา วันเดือนปีเกิดนักเรียน ในใบ ปพ.1หากไม่ตรงกับต้อง 

                          ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนวันมอบตัว

3.9 ในกรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้แนบหลักฐานเปลี่ยนชื่อ นามสกุลมาด้วย (ลงลายมีอชื่อ

                           รับรองสำเนา)

3. วัดขนาดเสื้อ กางเกงชุดพละ ณ โดมเขียว หน้าอาคาร 4

ประกาศให้ทราบ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

** ใบมอบตัวนักเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางลิงก์ >> ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน << **