ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม)