ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 2)