ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน