ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)