ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

**คู่มือวิธีการชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารกรุงไทย

** ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

** ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

** ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

** ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

** ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

** ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6