ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน