ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019