ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง จัดตั้งศูนย์ควบคุมและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม