ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

การแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียน

การแต่งกายเครื่องแบบชุดพลศึกษา

การแต่งกายเครื่องแบบชุดนักศึกษาวิชาทหาร ,ยุวกาชาด, ลูกเสือ เนตรนารี