รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ปีการศึกษา 2563