สอนออนไลน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ดำเนินการสอนออนไลน์ ทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระ ระหว่าง
วันที่ 8 -24 มิถุนายน 2563