มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1

นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในกิจกรรม การรับมอบตัว และการทำ MOU เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม