ประกาศเรียกสํารองเพื่อมอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมเรื่อง เรียกสํารองเพื่อมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดและกำหนดการ