ประกาศเรียกรายชื่อสำรองเพื่อรายงานตัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง เรียกรายชื่อสำรองเพื่อรายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2567

รายละเอียด