รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (ในเขต,นอกเขต,ความสามารถพิเศษ,เงื่อนไขพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ,นอกเขตพื้นที่บริการ,ความสามารถพิเศษ,เงื่อนไขพิเศษ

รายละเอียดและกำหนดการ

ในเขตพื้นที่บริการ

นอกเขตพื้นที่บริการ

ความสามารถพิเศษ

เงื่อนไขพิเศษ