ต้อนรับท่านรองวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ และคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ต้อนรับท่านรองวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ และคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)