ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติและประเภทห้องเรียนพิเศษ