ประกาศผลการสอบเตรียมพร้อมการวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (LSW – Pretest) ประจำปีการศึกษา 2567

หนังสือประกาศโรงเรียนหล่มสัก เรื่อง ผลการสอบเตรียมพร้อมการวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (LSW – Pretest) ประจำปีการศึกษา 2567

สรุปคะแนนรวมทุกรายวิชา

สรุปคะแนนรวมแยกรายวิชา