ผลการเรียนรวม ปีการศึกษา 2566 (ต2ก) โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ผลการเรียนรวม ปีการศึกษา 2566 (ต2ก) โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :
https://drive.google.com/drive/folders/1ln6wn1DTvx7uKqVpuNNTW_miCKKArb9T?usp=drive_link

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 :
https://drive.google.com/drive/folders/1Lxf3PygMp5nYT5NyYQHV0BVbFhFXm3G8?usp=drive_link

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 :
https://drive.google.com/drive/folders/1sHqJ3f_lDXWtAzwMIy0Oy28kuaxXgc_U?usp=drive_link

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :
https://drive.google.com/drive/folders/13iWMnSNduDJOezTq7uz4dFJD3gyw3VM7?usp=drive_link

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :
https://drive.google.com/drive/folders/1Uq6UXGUX4QKwp5v0ESwsY4QtBFa-Qn3n?usp=drive_link