การอบรมการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด ๑๙

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณaการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒