ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีและ ต้อนรับ ครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีและ ต้อนรับ ครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

๑. นางสุวรรณา แก่วมนต์ วิชาเอก ชีววิทยา ย้ายจาก โรงเรียนเมืองศรีเทพ

๒. นางกชกร จักรศรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ย้ายจาก โรงเรียนศรีจันทรaวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

๓. นางสาวยุพาพัฒน์ เหมลา วิชาเอก สังคมศึกษา ย้ายจาก โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

๔ . นายนาวี บุญทัน วิชาเอก ดนตรีศึกษา ย้ายจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม