ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ