ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทความสามารถพิเศษ ให้มาทดสอบ ความสามารถพิเศษวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาวันทดสอบ
1.บัตรประตัวประชาชน บัตรนักเรียน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปนักเรียน
2. แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถพิเศษ
3. แต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม
4. เตรียมเสื้อผ้า (ความสามารถประเภทกีฬา) มาเปลี่ยนเพื่อทดสอบความสามารถพิเศษของตนเอง
5.อุปกรณ์ทดสอบความสามารถพิเศษที่ตนเองถนัด

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทความสามารถพิเศษ