ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การปิดภาคเรียน 2/2565 และการเปิดภาคเรียน 1/2566

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การปิดภาคเรียน 2/2565 และการเปิดภาคเรียน 1/2566