ประกาศแจ้งยกเลิกการแจก ปพ.1 และ ปพ.2 วันที่ 31 มี.ค.63

แจ้งยกเลิกการแจก ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 31 มี.ค.63 เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคติดต่อ COVID-19

สถานการณ์ปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ถ้านักเรียนคนใด มีความจำเป็นต้องใช้ ใบ ปพ.1 และ ปพ.2 ให้นักเรียนโทรมานัดหมาย โทร 056-701755 แจ้งความประสงค์ขอรับวันใด ทั้งนี้…ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.63 เป็นต้นไป ที่เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ

.

.

.