กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 40 ได้สิ้นสุดลง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจึงมีกำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้

  1. วันที่ 1 เมษายน 2563 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  2. วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณวันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศส 2563