การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่าน QR Code ที่แนบไว้ด้านล่าง