แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ปีการศึกษา 2/2565

แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565