เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พร้อมหนังสือชี้แจงรายละเอียด