ประกาศผลการจัดห้องเรียน ของนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม