ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

เลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1

เลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.4