แจ้งผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่าง

ผลการเรียนชั้น ม.6/1

ผลการเรียนชั้น ม.6/2

ผลการเรียนชั้น ม.6/3

ผลการเรียนชั้น ม.6/4

ผลการเรียนชั้น ม.6/5

ผลการเรียนชั้น ม.6/6

ผลการเรียนชั้น ม.6/7

ผลการเรียนชั้น ม.6/8

ผลการเรียนชั้น ม.6/9

ผลการเรียนชั้น ม.6/10

ผลการเรียนชั้น ม.6/11

ผลการเรียนชั้น ม.6/12

ผลการเรียนชั้น ม.6/13