ประกาศปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นการเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น ในวันที่ 14-18 ก.พ. 2565